Antiretroviral

Descripció esquemàtica del mecanisme de les quatre classes de medicaments antivirals actualment disponibles contra el VIH

Un antiretroviral (ARV) és un fàrmac destinat a combatre infeccions d'origen víric. Un dels primers antiretrovirals comercialitzat i probablement el més conegut sigui la zidovudina o AZT, que va significar el primer tractament efectiu contra la sida i la infecció per VIH, tot i això va deixar d'utilitzar-se pels seus problemes de toxicitat en tractaments crònics.

Habitualment s'utilitza un conjunt de diverses combinacions de tres o quatre fàrmacs es coneix com a Teràpia Antiretroviral de Gran Activitat (TARGA).

L'estudi START [1] (2015) va demostrar la necessitat d'iniciar el tractament antiretroviral ja en fase asimptomàtica de la infecció per VIH.

Classes de fàrmacs

Els mecanismes d'acció d'aquests fàrmacs poden afectar un o diversos punts del cicle de replicació del virus.

Inhibidors de l'entrada

Els inhibidors de l'entrada (també anomenats inhibidors de la fusió) Impedeixen que glicoproteïnes específiques de l' embolcall o la càpside del virus puguin actuar sobre les membranes de les cèl·lules diana. Poc utilitzats.

Fàrmacs comercialitzats al mercat espanyol. [2]

 • Enfuvirtida (ENF) (Fuzeon®), enllaçant-se amb gp41
 • Maraviroc (MVC) (Celsentry®), enllaçant-se amb CCR5

Inhibidors de la transcriptasa inversa

Els inhibidors de la transcriptasa inversa bloquegen la funció de la transcriptasa inversa, un enzim viral que el VIH requereix per a la seva reproducció. La inhibició d'aquest enzim impedeix el desenvolupament de l'ADN viral basat en el seu ARN. Existeixen tres classes:

Inhibidors de la transcriptasa anàlegs dels nucleòsids/nucleòtids

Coneguts per la seva abreviatura ITIAN. Els ZDV, ddI i d4T són els que tenen una major toxicitat.

Fàrmacs comercialitzats al mercat espanyol. [2]

 • Zidovudina (AZT) (EFG, Retrovir®)
 • Didanosina (ddI) (Videx®)
 • Estavudina (d4T) (Zerit®)
 • Lamivudina (3TC) (EFG, Epivir®)
 • Abacavir (ABC) (Ziagen®)
 • Emtricitabina (FTC) (Emtriva®)
 • Abacavir (ABC) (Ziagen®)
 • Tenofovir (TNV) (Viread®)

Inhibidors de la transcriptasa no nucleòsids

Aquests inhibidors (ITINN) inhibeixen la transcriptasa inversa mitjançant la unió a un lloc al·lostèric de l'enzim. Tots ells, a excepció de RPV, són inductors d'alguns isoenzims del citocrom p450 podent interaccionar amb altres fàrmacs.

Fàrmacs comercialitzats al mercat espanyol. [2]

 • Nevirapina (NVP) (EFG, Viramune®)
 • Efavirenz (EFV) (EFG, Sustiva®)
 • Etravirina (ETR) (Intelence®)
 • Rilpivirina (RPV) (Edurant®)

Inhibidors de la integrasa

Els inhibidors de la integrasa (II) inhibeixen l'enzim integrasa viral, que és responsable de la integració de l'ADN viral en l'ADN de la cèl·lula infectada.

Fàrmacs comercialitzats al mercat espanyol. [2]

 • Raltegravir (RAL) (Isentress®)
 • Elvitegravir (EVG) (només combinat)
 • Dolutegravir (DTG) (Tivicay®)

Inhibidors de la proteasa

Els inhibidors de la proteasa (IP) bloquegen l'enzim proteasa viral necessari per produir virions madurs en potència de la membrana host. En particular, aquests medicaments bloquegen a l'escissió de les proteïnes precursores gag i gag/pol. [3]

Fàrmacs comercialitzats al mercat espanyol. [2]

 • Saquinavir (SQV) (Invirase®)
 • Ritonavir (RTV) (Norvir®)
 • Indinavir (IDV) (Crixivan®)
 • Lopinavir (LPV) (només associat al ritonavir)
 • Atazanavir (ATV) (Reyataz®)
 • Fosamprenavir (FPV) (Telzir ®)
 • Tipranavir (TPV) (Aptivus®)
 • Darunavir (DRV) (Prezista®)

Combinacions fixes

Fàrmacs comercialitzats al mercat espanyol. [2]

Inhibidors de la transcriptasa inversa (ITI)
 • Combivir® = AZT + 3TC
 • Trizivir® = ABC + AZT + 3TC
 • Kivexa® = ABC + 3TC
 • Truvada® = TNV + FTC
 • Atripla® = TNV + FTC + EFV
 • Eviplera® = TNV + FTC + RPV
Inhibidors de la proteasa (IP)
 • Kaletra® = LPV + RTV
Amb cobicistat
El cobicistat és un potent inhibidor dels enzims del 3A del citocrom p450, inhibint els enzims hepàtics que metabolitzen altres antiretrovirals, en particular elvitegravir.
ITI amb inhibidors de la integrasa (II)
 • Stribild® i Genvoya® = TNV + FTC + EVG + co
 • Triumeq® = DTG + ABC + 3TC
Inhibidor de la proteasa (IP/c)
 • Rezolsta® = DRV + co
Altres idiomes