Тълкуване на правото

Тълкуването на правото е интелектуален процес, чиято цел е, от една страна, да определи смисъла на правната норма в позитивното право (екзегеза) посредством интерпретация (уяснение), а от друга, да доведе този смисъл до знанието (за сведение) на други заинтересовани лица (обяснение или юриспруденция).

Накратко, тълкуването на правото се изразява в уяснение и разяснение на смисъла на правните норми.