Тълкуване на правото

Тълкуването на правото е интелектуален процес, чиято цел е, от една страна, да определи смисъла на правната норма в позитивното право (екзегеза) посредством интерпретация (уяснение), а от друга, да доведе този смисъл до знанието (за сведение) на други заинтересовани лица (обяснение или юриспруденция).

Накратко, тълкуването на правото се изразява в уяснение и разяснение на смисъла на правните норми.

Тълкуване на закона

Тълкуването на правото не е идентично с тълкуването на закона, а е по-широкообхватно понятие в зависимост от източниците на правото при различните правни системи. В българското законодателство, разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото. За неуредените от закона случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на правния акт. Ако такива разпоредби липсват, обществените отношения се уреждат съобразно основните начала на правото.

Тълкуването на правото изключва наказателна, административна или дисциплинарна отговорност.