Научен комунизъм

Научният комунизъм е основна дисциплина на съветската философска марксическа школа. Редом с политическата икономия и марксистко-ленинската философия е смятан за един от трите основни стълба (части) на теорията на марксизма-ленинизма.

Терминът научен комунизъм се появява през 1940-те години. Съветската идеология и научна школа разглеждат научния комунизъм като наука, която обосновано доказва неизбежността на краха на капитализма и на победата на комунистическата обществена формация, т.е. обективния характер на историческото движение към комунизъм.

В началото на 1960-те години във висшите учебни заведения в СССР е въведена нова академична дисциплина „научен комунизъм“, а в края на 1980-те години под влияние на Перестройката предметът е преименуван на „политически науки“.

В Съветския съюз и в другите социалистически страни във висшите училища са преподавани като задължителни академични дисциплини следните идеологически учебни предмети (всеки поне по 2 семестъра):

През 70-те г. предмет „научен комунизъм“ се изучава в последния гимназиален клас, като той съдържа в съкратен вид набора идеологически дисциплини от университетския цикъл.

Източници