Езиково семейство

Разпространение на езиковите семейства

Езиково семейство се нарича съвкупност от езици, свързани с общия си произход от един праезик, което обуславя наличието на известни сходства в речниковия запас и граматиката на тези езици. Обикновено езиковите семейства се разделят на по-малки филогенетични единици, наречени езикови групи. Така например индоевропейското езиково семейство се разделя на множество групи, най-големите от които са германската група, славянската група и италийската група.

Праезик

Обикновено праезикът на дадено езиково семейство не е добре познат, тъй като при повечето езици писменост се използва сравнително отскоро. За сметка на това има добре познати праезици на езикови подгрупи, като например старогръцки и латински. Когато езикът не е добре познат, за реконструирането му се използва т.нар. сравнителен метод, разработен за първи път от Август Шлайхер през 19-ти век. Така например е реконструиран праславянския език.

други езици