Divisiones administrativas de Jilin

Provincia de Jilin.

Jilin es provincia de la República Popular China, formada por las siguientes divisiones administrativas:

 • 9 Divisiones de Nivel de Prefectura
  • 8 Ciudades de Nivel de Prefectura
  • 1 Prefectura Autónoma
 • 60 Divisiones de Nivel de Distrito
  • 20 Ciudades de Nivel de Distrito
  • 18 Distritos
  • 3 Distritos Autónomos
  • 19 Sectores
 • 1532 Divisiones de Nivel de Municipio
  • 456 Pueblos
  • 287 Municipios
  • 28 Municipios Étnicos
  • 240 Subsectores

Este cuadro muestra todas las Divisiones de Nivel de Prefectura y de Nivel de Distrito.

Nivel de PrefecturaNivel de Distrito
NombreChino (S)Pinyin
Ciudad de Changchun
长春市
Chángchūn Shì
Sector de Chaoyang朝阳区Cháoyáng Qū
Sector de Kuancheng宽城区Kuānchéng Qū
Sector de Erdao二道区Èrdào Qū
Sector de Nanguan南关区Nánguān Qū
Sector de Luyuan绿园区Lǜyuán Qū
Sector de Shuangyang双阳区Shuāngyáng Qū
Ciudad de Jiutai九台市Jiǔtái Shì
Ciudad de Yushu榆树市Yúshù Shì
Ciudad de Dehui德惠市Déhuì Shì
Distrito de Nong'an农安县Nóng'ān Xiàn
Ciudad de Jilin
吉林市
Jílín Shì
Sector de Chuanying船营区Chuányíng Qū
Sector de Changyi昌邑区Chāngyì Qū
Sector de Longtan龙潭区Lóngtán Qū
Sector de Fengman丰满区Fēngmǎn Qū
Ciudad de Shulan舒兰市Shūlán Shì
Ciudad de Huadian桦甸市Huàdiàn Shì
Ciudad de Jiaohe蛟河市Jiāohé Shì
Ciudad de Panshi磐石市Pánshí Shì
Distrito de Yongji永吉县Yǒngjí Xiàn
Ciudad de Siping
四平市
Sìpíng Shì
Sector de Tiexi District铁西区Tiěxī Qū
Sector de Tiedong铁东区Tiědōng Qū
Ciudad de Gongzhuling公主岭市Gōngzhǔlǐng Shì
Ciudad de Shuangliao双辽市Shuāngliáo Shì
Distrito de Lishu梨树县Líshù Xiàn
Distrito Autónomo Manchú de Yitong伊通满族自治县Yītōng Mǎnzú
Zìzhìxiàn
Ciudad de Liaoyuan
辽源市
Liáoyuán Shì
Sector de Longshan龙山区Lóngshān Qū
Sector de Xi'an西安区Xī'ān Qū
Distrito de Dongliao东辽县Dōngliáo Xiàn
Distrito de Dongfeng东风县Dōngfēng Xiàn
Ciudad de Tonghua
通化市
Tōnghuà Shì
Sector de Dongchang东昌区Dōngchāng Qū
Sector de Erdaojiang二道江区Èrdàojiāng Qū
Ciudad de Meihekou梅河口市Méihékǒu Shì
Ciudad de Ji'an集安市Jí'ān Shì
Distrito de Tonghua通化县Tōnghuà Xiàn
Distrito de Huinan辉南县Huīnán Xiàn
Sector de Liuhe柳河县Liǔhé Xiàn
Ciudad de Baishan
白山市
Báishān Shì
Sector de Badaojiang八道江区Bādàojiāng Qū
Ciudad de Linjiang临江市Línjiāng Shì
Distrito de Jingyu靖宇县Jìngyǔ Xiàn
Distrito de Fusong抚松县Fǔsōng Xiàn
Distrito de Jiangyuan江源县Jiāngyuán Xiàn
Distrito Autónomo Coreano de Changbai长白朝鲜族自治县Chángbái Cháoxiǎnzú
Zìzhìxiàn
Ciudad de Songyuan
松原市
Sōngyuán Shì
Sector de Ningjiang宁江区Níngjiāng Qū
Distrito de Qian'an乾安县Qián'ān Xiàn
Distrito de Changling长岭县Chánglǐng Xiàn
Distrito de Fuyu扶余县Fúyú Xiàn
Distrito Autónomo Mongol de Qian Gorlos前郭尔罗斯
蒙古族自治县
Qián'guō'ěrluósī
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ciudad de Baicheng
白城市
Báichéng Shì
Sector de Taobei洮北区Táoběi Qū
Ciudad de Da'an大安市Dà'ān Shì
Ciudad de Taonan洮南市Táonán Shì
Distrito de Zhenlai镇赉县Zhènlài Xiàn
Distrito de Tongyu通榆县Tōngyú Xiàn
Prefectura Autónoma Coreana de Yanbian
延边朝鲜族自治州
Yánbiān Cháoxiǎnzú
Zìzhìzhōu
Ciudad de Yanji延吉市Yánjí Shì
Ciudad de Tumen图们市Túmén Shì
Ciudad de Dunhua敦化市Dūnhuà Shì
Ciudad de Longjing龙井市Lóngjǐng Shì
Ciudad de Hunchun珲春市Húnchūn Shì
Ciudad de Helong和龙市Hélóng Shì
Distrito de Antu安图县Āntú Xiàn
Distrito de Wangqing汪清县Wāngqīng Xiàn
Other Languages